OpCoEMS

Универсална, разпределена, гъвкава система за енергиен мениджмънт

OpCo EMS

За какво ще ви послужи OpCoEMS?

Опознайте разходите сиОпознайте разходите си
Конкретните познания за изразходването на електрическа енергия по функционални зони, дни и часове от деня са предпоставка да планирате и осъществите мерки за икономия на електрическа енергия. Такива мерки могат да бъдат подмяна на оборудване с голяма енергоемкост, преустройство на части от електрическата мрежа и създаване на системи за ръчно или автоматично намаляване на консумацията на електроенергия.

Мотивирайте хоратаМотивирайте хората
Замисляли ли сте се, защо когато започнете да записвате разходите си в супермаркета, те с магическа пръчка намаляват? Или защо, когато шофирате, а на дисплея бордовият компютър показва разхода на гориво, инстинктивно започвате да карате по-икономично? Изследванията показват, че само психологическият ефект от мониторинг на енергопотреблението води до редуциране на сметките с между 5 и 7%!

Съхранете техниката сиСъхранете техниката си
Много са случаите на сериозни повреди, дължащи се на лошо качество на използваната електрическа енергия. А когато ремонтът на скъпата техника е на стойност няколко десетки хиляди всеки би искал той да не се повтаря! Следете и анализирайте качествените параметри на енергията, за да сте в състояние да диагностицирате и отстранявате причини за подобни аварии още преди те да са настъпили.

ПрогнозирайтеПрогнозирайте
Изискванията, налагани от закони и правилници, за прогнозиране по дни и дори по часове на необходимата електроенергия стават все по-строги. От друга страна планирането е най-важната стъпка в управлението на всеки процес, включително и на потреблението на енергия. Единственият начин да отговорите на предизвикателството и да не търпите излишни загуби е да разполагате с актуална и подробна статистика, на която да базирате вашите прогнози.

Архитектура на системата

Architecture

 • На най-ниско ниво в системата се намират мрежовите анализатори, които представляват прибори или контролери, измерващи различни параметри на електрическия ток.
 • Всеки мрежов анализатор се свързва към компютър, на който работи модул за събиране на данни, наречен колектор. Колекторът извършва първична обработка на данните и ги буферира за последващо предаване към централния сървър на системата. По този начин даже временно прекъсване на връзката между компютъра, на който работи колекторът, и централния сървър не води до загуба на данни. За комуникацията между мрежовите анализатори и колекторите се използва протокол MODBUS.
 • Събраните от всички колектори данни се препращат към централния сървър на системата, който ги верифицира и съхранява в база от данни.
 • На централния сървър работи и web-базирано приложение, предоставящо достъп до различни справки върху събраните данни.

Функционалност на системата

Гъвкаво конфигуриране

Тази характеристика е в основата на приложимостта на системата в различни предприятия без да е необходимо специално програмиране за всяко от тях. На конфигуриране подлежат:

 • Организацията, като дървовидна структура от функционални зони;
 • Номенклатура на параметрите на електроенергията, които се следят от системата като цяло;
 • Списък с точки на измерване;
  Под точка на измерване се разбира точка в организацията, в която има инсталиран един мрежов анализатор, измерващ определени параметри на електроенергията, в конкретни функционални зони.
  За всяка точка на измерване се задават:
  • Списък с функционални зони, за които общо се мерят избраните параметри на вида енергия;
  • Кои от параметрите се мерят и какъв вид история се събира за тях;
  • За количествата електроенергия, които се мерят общо за няколко функционални зони може да се зададе какъв процент от общото изразходвано количество се пада на всяка от тях.
 • Тарифи за плащане на изразходваната електроенергия по дневни часови зони и сезони.

Показване на информация в реално време

Стойностите на конфигурираните параметри, измервани от прибора в конкретна точка, се четат от съответния модул за събиране на данни, към който е свързан този прибор, и се предават към основния модул. Стойностите на тези параметри могат да бъдат следени от всеки клиент свързан с web-приложението на системата.

Live data

Събиране на история. Справки и статистика върху натрупаните данни

Събирането на история със стойностите на всеки измерван параметър в конкретна точка подлежи на конфигуриране, при което се задава:

 • Какви видове история се събират за този параметър;
 • На какъв времеви период се събират данните за всеки вид история;
 • Колко време се пазят данните за този вид история.

Aggregate history

Видовете история, които могат да се събират, са:

 • на моментни стойности на качествен параметър;
 • на средни стойности на качествен параметър;
 • на минимуми и максимуми на качествен параметър;
 • на изразходвани количества електроенергия;
 • на събития.

snapshots

OpCoEMS предлага множество справки върху данните от историята на параметрите, като информацията в тях може да бъде филтрирана и групирана по функционални зони, точки на измерване, параметри, времеви интервали и т.н. При справки с количествата на изразходваната електроенергия, може да се искат стойности и за функционални зони, за които няма точно измерване на изразходваната от тях електроенергия, а те влизат в по-широка зона, за която такова измерване съществува. В такъв случай се използват експертно зададените проценти от общото изразходвано количество, които се падат на съответните функционални зони.

events

Остойностяване на изразходваната електроенергия

Освен за количеството, OpCoEMS дава справки и за стойността на изразходваната електроенергия, като използва конфигурираните тарифи с цени на електроенергията по часови зони и сезони.

energy

PDFИзтегли PDF вариант на брошурата